Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5758741
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5185209
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3363398
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3169050
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134539
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2675003
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620810
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2422455