Thông tin thành viên

1365500.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Lê Tuyên Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trung tâm GDTX - KT - HN Phú Giáo
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 72 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này